Saturday, 11 April 2015

Chú thích: Trường Hận Ca 長恨歌


(1) Hán Hoàng : Chỉ Đường Minh Hoàng . Bạch Cư Dị là bầy tôi nhà Đường, không tiện kể lại truyện Minh Hoàng, nên phải xưng như thế.
(2) Hoa Thanh trì : Tên ao, ở trên núi Nam Li , huyện Lâm Đồng , tỉnh Thiểm Tây 西.
(3) Kim bộ diêu : Tên vật trang sức trên đầu phụ nữ thời cổ, lúc đi lung lay vì có những tua vàng giủ xuống.
(4) Li Cung : Tức là cung Hoa Thanh .
(5) Ngư Dương : Tên đất xưa, nay bao quát Bắc Kinh , Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc . An Lộc Sơn 祿 nổi loạn ở đây.
(6) Nghê thường vũ y khúc : Tên khúc múa thần tiên.
(7) Hoa điền : Đồ trang sức cài đầu phụ nữ.
(8) Ngọc tao đầu : Tên một thứ trâm bằng ngọc.
(9) Kiếm Các : Tên đất ở tỉnh Tứ Xuyên .
(10) Nga Mi : Tên núi, nay ở phía tây nam huyện Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên .
(11) Văn linh : Khi đến Tà Cốc, Đường Huyền Tông nghe tiếng chiêng trong lúc mưa dầm, buồn bã vì nhớ tới Quý Phi, liền làm ra khúc ca gọi là Vũ Lâm Linh khúc (khúc chiêng trong lúc mưa dầm).
(12) Mã Ngôi : Tên đất, nay ở phía tây huyện Hưng Bình , tỉnh Thiểm Tây 西, nơi Dương Quý Phi chết.
(13) Thái Dịch : Tên ao.
(14) Vị Ương : Tên cung.
(15) Lê Viên : Nơi diễn kịch trong cung đời Đường. Vua Minh Hoàng có một đội con hát riêng kén những con nhà tử tế, dạy lập trong vườn riêng gọi là "lê viên". Bọn con gái đó được gọi là "lê viên tử đệ", hoặc dài dòng hơn "Hoàng đế lê viên tử đệ".
(16) A giám : Chức giám thị trong cung.
(17) Thanh nga : Các cung nữ trẻ tuổi.
(18) Lâm Cung : Tên huyện đời Đường, thuộc tỉnh Tứ Xuyên .
(19) Hồng Đô : Chỉ kinh đô thần tiên.
(20) Phương sĩ : Đạo sĩ, người theo về phương thuật như phù thủy, phu tiên, v.v.
(21) Bích lạc , Hoàng tuyền : Bích lạc là khoảng không xanh biếc ở trên trời. Hoàng tiền là suối vàng, dưới âm phủ.
(22) Xước ước : Dáng điệu yếu đuối.
(23) Thái Chân : Tên Dương Quý Phi.
(24) Tiểu Ngọc : Tên người. Đây chỉ thị nữ của các nàng tiên.
(25) Song Thành : Tức Đổng Song Thành, thị nữ của Tây Vương Mẫu 西.
(26) Cửu hoa trướng : Trướng có dệt các các vẻ rực rỡ.
(27) Chiêu Dương : Tên điện, nơi Dương Quý Phi ở lúc sinh thời.
(28) Bồng Lai
: Tên cung.
(29) Trường Sinh : Tên điện trong cung nhà Đường.
(30) Tị dực điểu : Chim liền cánh. Sách Nhĩ Nhã nói rằng: Phương nam có loài chim liền cánh, không liền cánh không bay, tên là chim kiêm kiêm .
(31) Liên lí chi : Hai cành khác gốc mà nối liền nhau.


tham khảo

 
Thơ Đường cuốn 2, Trần Trọng San, Nhà xuất bản Bắc Đẩu, Saigon, 1979.

http://zh.wikipedia.org/zh-tw/
https://www.youtube.com/watch?t=12&v=KCsccZVCX2M

 

No comments:

Post a Comment